Gedurende zijn loopbaan heeft Jelle de Boer vele projecten  geregisseerd en uitgevoerd.  We noemen u een aantal.

· Projectleider BRL SIKB:  Overall projectleider van project “BRL15000 en Toezicht” (incl. 8 deelprojecten) met als doel het moderniseren kwaliteitszorg bij bodemactiviteiten en efficiënter maken (wettelijk) toezicht op bodemactiviteiten. Projectpartners: rijksoverheid, inspecties, lagere overheden en bedrijfsleven

· Advieskamers Stortbesluit en Bodembescherming:  kwartier maken, inrichten en uitvoeren semi-wettelijke Advieskamers Stortbesluit en Bodemscherming

· Bolegbo-vok: herstructurering van diverse sectororganisaties binnen de sector ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer

· Bouwend Nederland: mede-initiator en mede-vormgever van het Kabel– en LeidingOverleg, een samenwerking van overheden, netbeheerders en aannemers ter ontwikkeling en implementatie van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

· Stichting CKB: integratie diverse regelingen voor systeemcertificatie in één nieuwe regeling, inclusief acceptatie door certificaathouders, afnemers en de Raad voor Accreditatie

· Stichting EGB: (tweemaal) waarneming van het secretariaat van de Erkenningsregeling voor Grondboor– en Bronbemalingsbedrijf

· GOA Leidingtechniek: initiator tot en regisseur van de ontwikkeling en implementatie van een nieuw beroepsonderwijsmodel  binnen de sector Infratechniek

· SPG NoNed: initiator en regisseur van een samenwerkingsverband van netwerk(nuts)bedrijven en aannemers op het gebied van beroepsopleidingen

· GOA Leidingtechniek: regisseur bouw, ontwikkeling, en implementatie geïntegreerd personeelssysteem, leerlingvolgsysteem in administratief systeem (Exact Globe)

· Visser & Smit Hanab: voorzitter Stuurgroep ten behoeve van ontwikkeling, bouw en implementatie Bedrijfsmanagementsysteem (BMS) op basis van procesmanagement

· Visser & Smit Hanab: voorzitter Stuurgroep ten behoeve van pakketkeuze, bouw & ontwikkeling en implementatie ERP-systeem (IFS-Applications)

· Visser & Smit Hanab: voorzitter Stuurgroep ten behoeve van pakketkeuze, bouw & ontwikkeling en implementatie Document Management Systeem (Cadac Organise)

· Auteur van diverse artikelen in GasNet: “vakblad voor gastechnische monteurs” (Gastec / KIWA)

· Auteur van Artikel “Risicobeheersing” in Handboek Sleufloze Technieken (NSTT / Reed Business)

De Boer Advies & Interim Management

In verbinding met de hele wereld.